Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Group Bruno.

Contactgegevens:

Benaming: Group Bruno
Adres maatschappelijk zetel: Kruisbosstraat 16/21, 3740 BILZEN
Telefoon: + 32 (0)89 / 84.06.00
E-mail: info@groupbruno.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0454 568 823

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Group Bruno of rechthoudende derden.

Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
1. a) De leveringsovereenkomst tussen BRUNO MAZOUT en de koper komt slechts tot stand nadat de koper een bestelling tot levering van brandstofproducten heeft geplaatst en BRUNO MAZOUT deze bestelling heeft aanvaard. De aanvaarding van de bestelling kan worden afgeleid uit het feit dat BRUNO MAZOUT tot levering is overgegaan.

b) BRUNO MAZOUT zal tot levering overgaan overeenkomstig de vermeldingen voorkomend op de bestelbon en/of leverbon. De koper zal de bestelde brandstofproducten afnemen, de overeengekomen prijs betalen en de andere algemene voorwaarden deel uitmakend van de bestelbon en/of leverbon naleven.

c) Door de levering te laten plaatsvinden verklaart de koper zich akkoord met de aard, kwaliteit, de hoeveelheid en de prijs van de geleverde producten.

d) Door de levering te laten plaatsvinden erkent de koper de algemene voorwaarden deel uitmakend van de bestelbon en/of leverbon te hebben gelezen, aanvaard en te hebben goedgekeurd en erkent de koper in kennis te zijn van alle bepalingen ervan alsmede van hun gevolgen.

2. Al onze facturen dienen contant betaald te worden op factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

3. a) Bij een niet-betaling bij een handelstransactie: 
Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 100,00, zonder dat een ingebrekestelling vereist is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de interestvoet conform de richtlijn 2000/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties zoals omgezet in art.5 van de wet van 02.08.2002. Tenslotte maakt het niet betalen van één factuur op de vervaldag, automatisch alle openstaande facturen opeisbaar, ongeacht hun vervaldag.

b) Bij een niet-betaling in alle andere gevallen, waaronder consumenten: 
Bij het ontbreken van een betaling binnen de vervaltermijn zal er een eerste kosteloze ingebrekestelling verstuurd worden per post. De klant heeft 14 kalenderdagen de tijd om de betaling in orde te maken, geteld vanaf de 3e werkdag na verzending van de eerste kosteloze ingebrekestelling. Indien de ingebrekestelling elektronisch verzonden wordt dan
vangt de termijn aan op de kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering werd verzonden. 
Bij het verstrijken van de vervaltermijn na de verzending van de kosteloze ingebrekestelling zal er een schadevergoeding aangerekend worden die als volgt berekend wordt:
- 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;
- 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen
150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;
- 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500
euro met een maximum van 2.000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500,01
euro is.

4. Eventuele klachten dienen binnen de 48 uur na levering per aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel kenbaar gemaakt te worden.

5. Eventueel toegestane kortingen gelden enkel bij tijdige betaling. Indien er niet betaald is op de vervaldag, brengt dit automatisch het verval van de korting met zich mee. 

6. Voor alle geschillen met betrekking tot onze facturen zijn enkel het Vredegerecht van het kanton Beringen, de Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, afdeling Hasselt, of de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd, onverminderd ons recht om het geschil voor de woonplaats van de verwerende partij te brengen.

AANSPRAKELIJKHEID
De firma NV BRUNOMAZOUT is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt:
1. door opslag van haar producten in verouderde, niet-aangepaste, onstabiele, lekgeslagen, te kleine of niet regelmatig gereinigde opslagtanks.

2. door lossing in tanks met een slechte of onvoldoende ontluchting of met een niet-aangepaste vuldop.

3. aan opritten, afrasteringen, tuinen, bloem- en grasperken, rioleringen, bezinkingsputten enz. o.w.v. de slechte bereikbaarheid van de opslagtanks.

4. door het niet-uitzetten of te vroeg terug aanzetten van verwarmingsketels of andere installaties tijdens of na de lossing van haar producten.

5. door overvulling van tanks omdat de bestelde hoeveelheid de capaciteit van de opslagtank overtreft.

6. door haar producten te gebruiken binnen de 5 uur na levering voor aandrijving van motoren; zelfs het vullen van machines of installaties is in die periode niet toegelaten.

7. door onvoldoende, laattijdig of niet-professioneel onderhoud van motoren, machines en installaties.

8. door levering van haar producten in opslagtanks, installaties of op locaties waar men nietover de vereiste vergunningen of keuringen beschikt.

9. door ontoereikende of onjuiste informatie betreffende de plaats, de omstandigheden of de opslaginstallatie van de levering.

10. door ontoereikende of onjuiste informatie vanwege de koper omtrent de bestemming van de aangekochte producten, waardoor geen of onvoldoende belastingen, retributies, taksen of accijnzen van welke aard dan ook werden geheven.

KOSTEN
1. De firma NV BRUNOMAZOUT behoudt zich het recht voor om kosten door te rekenen voor ongeoorloofde of onnodige wachttijden van haar chauffeurs door toedoen van de klant.

2. De kosten voor het ledigen van tanks om welke reden dan ook, vallen altijd ten laste van de koper.

3. De kosten van ontledingen, staalnames enz. op vraag van de koper zijn altijd ten laste van de koper.

LEVERINGSTERMIJNEN
BRUNO MAZOUT NV zal alle inspanningen leveren en alle redelijke maatregelen nemen teneinde de door de Klant bestelde producten tijdig te leveren. Leverings- en uitvoeringstermijnen vormen evenwel geen essentieel bestanddeel van de overeenkomst tussen Klant en BRUNO MAZOUT NV.
Bij overschrijding van de aangegeven leveringstermijn zullen Klant en BRUNO MAZOUT NV een bijkomende redelijke termijn overeenkomen. Geen enkele termijnoverschrijding, noch van de oorspronkelijke, noch van eventueel bijkomende termijnen kan aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de overeenkomst afgesloten tussen Klant en BRUNO MAZOUT NV.


FOUTIEVE UITVOERING VAN VERBINTENISSEN
Ingeval van een foutieve uitvoering van de verbintenissen door de ene of andere partij, heeft de schadelijdende partij recht op een vergoeding van de door haar geleden schade, die zij met alle rechtsmiddelen dient te bewijzen en te berekenen indien zij daarvoor vergoeding bekomen wil. Ingeval van een foutieve uitvoering van de verbintenissen van de Klant en ingeval van éénzijdige annulatie of verbreking van de overeenkomst door de Klant, zal de klant aan BRUNO MAZOUT NV een schadevergoeding van 30 % op de overeengekomen prijs verschuldigd zijn, onverminderd het recht van BRUNO MAZOUT NV haar werkelijk geleden schade te bewijzen.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Group Bruno levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Group Bruno de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Deze onjuistheden in het aanbod van Group Bruno worden niet als binden beschouwd om het artikel te leveren. 

Group Bruno kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Group Bruno geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Group Bruno kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Group Bruno verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.